Fly !

Fly !

duminică, 27 noiembrie 2016


Cu ramurile spre cer


Falnic e pomul ce creşte spre cer,
Balsam de flori înmiresmează zarea;
Un tril duios răsună peren,
Soarele blând îi luminează cărarea.

Dar iată c-a gerului mantie coboară
Învăluind crengile în a-l îngheţului suflu,
Seva-i Cuvântul, pomul se înalţă-n splendoare,
Din a scorburii inimă se revarsă Duhul.

Al toamnei picur şi al iernii cristal,
A verii ardoare nu pot îngenunchea
Rădăcinile hrănite de slove cereşti
Şi îngrijite duios de Mâini părinteşti.
,, Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele; dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui."
                                                                            Matei 13:32 

,, El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc, tot ce începe, duce la bun sfârşit."
                           
                                                                             Psalm 1:3sâmbătă, 20 august 2016


În oglinda cerului


      În oglinda cerului văd un biruitor ce radiază frumuseţea divină, nepieritoare. Haina lui e simplă, smerenia îi e podoaba. Alura-i reflectă blândeţe, puritate, mulţumire. Fruntea îi este senină, ochii pătrunzători-privind spre Miel, nasul mirosind mireasma încântătoare a cerului, iar apoi zâmbetul-zâmbetul mântuirii. Pe cap poartă o cunună, răsplata neprihănirii. Este încins cu bucurie, inima îi tresaltă la vederea Domnului său...Crucea...iertare, acceptare, răscumpărare e jertfa ce îi aduce picuri de mărgăritar în ochi. Biruitorul plânge cu recunoştinţă pentru că aparţine Regelui veşniciei. Identitatea sa, valoarea sa se regăsesc în Isus. În oglinda cerului văd un biruitor: e ucenicul Lui Isus.

,, ...să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul Lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul."
                                                          Efeseni 4:22-24

,, Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii."
                                                         Coloseni 3:14

,, Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea Lui Dumnezeu."

                                                                                         1 Petru 3:3-4

,, Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe."                

                                   Apocalipsa 3:5

,, Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa."

                                  Apocalipsa 3:11

In the heavenly mirror


      In the heavenly mirror I see a victor who radiates the divine everlasting beauty. His garment is simple, humility is his adornment. His appearance reflects gentleness, purity and contentment. His forehead is serene, the eyes are piercing-looking at the Lamb, the nose smelling the delightful fragrance of the heaven, and then the smile-the smile of salvation. He wears a crown on his head, the reward of righteousness. He is full of joy, his heart leaps at the sight of his Lord...The Cross...forgiveness, acceptance, redemption is the sacrifice which brings drops of pearl in the eyes. The victor cries with gratitude because he belongs to the King of eternity. His identity, his worth are only in Christ. In the heavenly mirror I see a victor: is Jesus's disciple.

"...put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires; to be made new in the attitude of your minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.'' 

                                                                                                             Ephesians 4:22-24

''And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.''

                                                                                                             Colossians 3:14

'' Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight.''

                                                                                                             1 Peter 3:3-4

'' The one who is victorious will, like them, be dressed in white.''

                                                                                                             Revelation 3:5

'' I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.''

                                                                                                             Revelation 3:11I det himmelske speilet

      I det himmelske speilet ser jeg en seierherre som skinner av guddommelig endeløs skjønnhet. Hans stoff er ekkelt, ydmykheten er hans dekorasjon. Hans utseende reflekterer elskverdighet, renhet og fornøyelse. Hans panne er munter, øynene er gjennomtrengende mot Lamet, nesen luktende den underfulle odøren av Himmelen, og smilet skinnende av frelsen. Han har en krone-prisen av redelighet. Han er full av glede, hans hjerte springer når han ser hans Herre... Krysset... tilgivelse, godtagelse, frigjøringen er offeret som bringer dropper av perler i øynene. Seierherren roper av takknemlighet fordi han tilhører Kongen av evigheten. Hans identitet, hans verdi er bare i Kristus. I det himmelske speilet ser jeg en seierherre: Jesus` lærling.miercuri, 17 august 2016


Gând pentru Domnul meu     Eu am un singur gând, Isus,
     Să fiu mereu ca Tine:
     Un far al dragostei nespus,
     O torţă vie în mine.

     Eu ştiu că sunt un călător
     Şi că păşesc cu Tine,
     La umbra crucii Tale, Isus,
     A biruinţei vie.

     Înalţă-ţi Numele spre nori;
     Pământul să se-nchine,
     Şi glasul Tău ce-mi dă fiori
     Să aprindă-n mine o veşnicie!

duminică, 1 mai 2016


Hristos a înviat!


      ,,Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a facut păcat pentru noi, ca noi sa fim neprihanirea lui Dumnezeu în El."      2 Corinteni 5:15-21

     
 Prin învierea Lui dobândim o natură nouă, divină şi viaţă veşnică în Isus Hristos! Dacă învierea Lui Isus nu ar fi fost, noi am fi încă morţi în păcatele noastre! Datorită învierii Sale Dumnezeu nu mai este doar Tatăl Lui Isus, ci şi al nostru! Isus s-a coborât de pe tronul slavei Sale, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, a spălat picioarele creaţiei Sale, a iubit-o până la capăt, îndurând cea mai cruntă moarte!
Dar a înviat! Dragostea întrupată a învins boldul morţii! Aleluia, El este viu!

,, Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului, care locuieşte în voi."

                                                                                          Romani 8:10-11

         Isus către Maria Magdalena, după învierea Sa: ,,Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru."   Ioan 20:17


Christ is risen!


'' And He died for all, that those who life should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again. So from now on we regard no one from a wordly point of view . Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf: Be reconciled to God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God.''

                                                                                            2 Corinthians 5:15-21  

      Through His resurrection we receive a new nature-divine and everlasting life in Jesus Christ! Jesus's resurrection makes us free from sin, from it's consequence: death. Because of  His resurrection God is not only Jesus's Father, but also our! Jesus descended from the throne of His glory, taking the image of a servant, He washed the feet of His creation and He loved it to the fullest, enduring the most painful death! But He is risen! The Love, in bodily form, defeated the sting of death! Hallelujah, He is alive!

'' But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you.''

                                                                                               Romans 8:10-11

      Jesus to Mary Magdalene, after His resurrection: ''Go instead to my brothers and tell them,' I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God'.''

                                                                                                John 20:17


duminică, 3 aprilie 2016


Nicio piatră nu e prea grea pentru Isus


,, După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul Lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: ,,Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?" Şi când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită."
                                                                                            Marcu 16: 1-4

        Isus Hristos dă la o parte orice piatră! Nu contează dimensiunea, greutatea, Isus o dă la o parte. Toate pietrele se plec înaintea Stâncii veacurilor. El este Piatra din capul unghiului, temelia veşnică a iubirii cereşti. Iubirea Sa este atât de profundă, eliberatoare, încât sfărâmă orice piatră sau zid de apărare, iar fărâmiturile lor le transformă în scântei scăpărătoare de har. Cel rău ne împovărează cu pietre precum temeri, amărăciuni, griji. Pietrele ne paralizeză, ne înceţoşează privirea, astfel încât nu mai putem avea acces la bucuria deplină ce se regăseşte în Păstor. Însă, Dumnezeu, în îndurarea Sa cea mare, Şi-a dat ce a avut mai scump pentru noi-Fiul Său-ca piatra cea mare din vieţile noastre să fie dată la o parte pentru a putea sta în prezenţa Tatălui. Astfel, Isus intervine în viaţa noastră şi o valorifică într-un chip miraculos. În Marcu 16: 1-4 Maria Magdalena, Maria,mama lui Iacov şi Salome doresc să ungă trupul Lui Isus cu miresme, însă se întreabă cum anume ar putea face aceasta, ştiind că o piatră uriaşă se află la intrarea mormântului Lui. Dar când au ajuns la mormânt, piatra era deja prăvălită! Nicio piatră nu-L poate separa pe Isus de noi, niciuna nu-L poate împiedica să ne salveze şi să ne restaureze. Dragostea Sa sacrificială pentru noi nu poate rămâne într-un mormânt, ea e liberă, dăinuie dincolo de timp şi spaţiu. Data viitoare când ne vom îngrijora în privinţa unei ,,pietre", să ne amintim ca Isus deja a dat-o la o parte, El deja a lucrat. Ce bucurie, avem cea mai mare speranţă ce a biruit lumea: Isus!
Natura renaşte ...Bine ai venit, primăvară!

duminică, 20 martie 2016


                                     Păstorul cel bun: Isus


                    ,, Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi."

                                                                                                   Ioan 10:11


        Ioan 10:11 este un verset pe cât de profund, pe atât de fascinant şi captivant. Isus a folosit pilde pentru a-L cunoaşte pe El-Jertfa supremă a dragostei şi pentru a cunoaşte împărăţia Lui: Ierusalimul ceresc. Isus este Păstorul cel bun, iar creştinii sunt oile din turma Sa. Această asociere este reprezentativă, întrucât portretizează atât identitatea Lui, cât şi a creştinilor. De ce Isus este Păstorul cel bun? Deoarece El s-a întrupat pentru a salva omenirea. Plinătatea dumnezeirii, Fiul Lui Dumnezeu a coborât din slavă pentru a sluji creaţiei, de a-Şi da viaţa pentru ea! Asemenea păstorului care îşi părăseşte confortul casei pentru a-şi duce oile la păşune pentru o perioadă, Isus-Împăratul veşniciei-Şi-a dat jos coroana, a devenit sărac pentru ca noi să ne îmbogăţim, să putem gusta din slava Tătălui. Astfel, El a coborât de pe tron pentru a ne sluji, pentru a cerceta oile părăsite, bolnave, hoinare. 
        Pe de altă parte, asocierea creştinilor cu oile pare întrucâtva haioasă. Însă, meditând asupra acesteia, 
se poate remarca faptul că oamenii, în genere, sunt uşor influenţabili, fără apărare, naivi asemenea oilor. Cu alte cuvinte, oamenii se lasă călăuziţi de diferite păreri, oameni, circumstanţe etc., în loc să priveasca ţintă la Căpătenia desăvârşirii lor: Isus Hristos, Mielul fără cusur, care a suferit cea mai dureroasă moarte-crucea. Prin rănile Păstorului, oile au iertare, vindecare, restaurare, viaţă veşnică! Ce a făcut Isus pe pământ? El a adunat oameni, i-a vindecat, i-a îngrijit, i-a povăţuit, iubindu-i cu o dragoste veşnică. Aşadar, El încă ne iubeşte, dragostea Sa e incomensurabilă! Astăzi, glasul lui încă îşi cheamă oile la El pentru a le duce la păşuni verzi cu ape cristaline ce oglindesc bunătatea, credincioşia şi dreptatea Tatălui. Cum ajungem în turma Sa invincibilă? Prin Isus. El este Poarta, Calea de acces. El ne aşteaptă să păşim plini de încredere în arcada iubirii Sale cereşti!Beee hee heee, iată, venim !


     The Good Shepherd: 

                 Jesus

        
 ''I am the Good Shepherd. The Good Shepherd gives His life for the sheep.''
                   
                             John 10:11

    John 10:11 is a profound, fascinating and captivating verse in equal measure. Jesus used parables in order to understand Him-The Supreme Sacrifice of Love and His Kingdom: The Heavenly Jerusalem. Jesus is The Good Shepherd and Christians are the sheep from His flock. This association is representative because it portrays both His and Christian's identity. Why Jesus is The Good Shepherd? Because He took human form to save the humanity. The heavenly fullness, The Son of God descended from glory to serve the creation, to give His life for it! Like the ordinary shepherd, who leaves the comfort of his house in order to lead his sheep to pastures for a period, Jesus-The King of Eternity-took off His crown, became poor to enrich us and to let us taste the glory of The Father. In this manner, He descended from the throne with the purpose of serving us, to pursue the abandoned, afflicted and wandering sheep.
        On the other hand, the comparison Christians-sheep is somehow funny. But, meditating on this, it can be remarked that people are significantly influenced, defenseless and naive like sheep. In other words, people let different opinions, people and circumstances, etc to guide them, instead of focusing on Jesus, the pioneer and perfecter of their faith, The Flawless Lamb, who suffered the most painful death-the cross. By The Shepherd's wounds we are forgiven, healed, restored and given everlasting life! What Jesus did on earth? He gathered, healed, taught and took care of people, loving them unconditionally and forever. So, He still loves us, His love is incommensurable! Today He still calls His sheep to lead them to green pastures with crystalline waters that reflects the kindness, faithfulness and righteousness of The Father. How do we get in His invincible flock? Through Jesus. He is The Gate, The Way. He is waiting for us to step full of confidence in His divine and loving arcade. Beeh heeeh heeh, here we are!